අප ගැන
දැක්ම
නිර්මාණශීලි ආදර්ශමත් පලාතක්
මෙහෙවර
සබරගමු පළාත්වාසී ජනතාවගේ තිරසාර අපේක්ෂාවන් මල්පල ගන්වමින් සෞභාග්‍ය උදා කරලීම පිණිස ජනතා නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් ව්‍යවස්තාදායකය බල ගැන්වීම සඳහා පාදක වන්නා වූ නෛතික හා භෞතික පරිසරය නිර්මාණය කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි

කාර්ය මණ්ඩලය
ශාමෙධනි වාසනා මාතරහේවගේ
සහකාර පළාත් සභා ලේකම්
ඩී.කේ.එල් ගුණතිලක
පරිවර්තක

සාරංගා කිූෂාන්ති ලියනවඩුගේ
පරිපාලන නිලධාරී
බී.ඒ.ටී.නන්දනී
ප්‍රධාන කලමනාකාර සහකාර

කේ.ජී.දේවිකා
මුල්‍ය සහකාර
ඒ.ජී ජීවා නන්දනී
කළමනාකරණ සහකාර

ඒ.එම්.අයි.කේ.බී.අලහකෝන්
කළමනාකරණ සහකාර
ජේ.පී.බී.පී. ජයසිංහ
කළමනාකරණ සහකාර

ආර්.එච්.නහල්වතුර
සංවර්ධන නිලධාරී
කේ.ඒ.නිලන්ත
සංවර්ධන නිලධාරී

ටී.එස්.ඩබ්.වාකිෂ්ට
සංවර්ධන නිලධාරී
ඩබ්.ඩී.ජේ.සී. වැලිගම
සංවර්ධන නිලධාරී

එස්. ස්නාවි
කළමනාකරණ සහකාර
ඒ.වී.එච් අලහප්පෙරුම
කළමනාකරණ සහකාර

පී.වී.ටී.කේ ගුණවර්ධන
කළමනාකරණ සහකාර
එෆ්.එම්.මුන්ශිෆ්
කළමනාකරණ සහකාර

එච් කේ.එස්.මුතුකුමාර
සහකාර නිලධාරී
ඩබ්.ඒ.අතුල කුමාර
රියදුරු

එම්.ආර්.එච්.ප්‍රදිනන්දු
සහකාර නිලධාරී
එච්.එස්.ඩී.සී.චන්ද්‍රදාස
සහකාර නිලධාරී

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06