අමතන්න


ඊ.කේ.ඒ සුනීතා මිය
පළාත් සභා ලේකම්
045 223 2327 / 071 830 69 50
ශමේධානි වාසනා මාතරහේවගේ මිය
සහකාර සභා ලේකම්
0452232078 / 0719905040
එම්.පී.ඩබ්.එච්. පීරිස් මෙනවිය
ගණකාධිකාරී
045 22 22 886 / 071 813 44 71
එල්. සාරංගා කිුෂාන්ති මෙනවිය
පරිපාලන නිළධාරී
045 567 18 34 / 071 336 94 41
ඩී.කේ.එල් ගුණතිලක මහතා
භාෂා පරිවර්තක
0452232078 / 0714401982

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අදාල නිළධාරීන්


නම්කළ නිළධාරියා


ඊ.කේ.ඒ සුනීතා මිය
පළාත් සභා ලේකම්
045 223 2327 / 071 830 69 50


තොරතුරු නිළධාරීන්


එල්.ඩබ්.එස්.කේ ලියනවඩුගේ මිය
තොරතුරු නිළධාරී
045 22 320 78 | 045 20 509 48
බී.ඒ.ටී නන්දනී කුමාරි මිය
තොරතුරු නිළධාරී
045 22 320 78 | 045 20 509 48
ජී.කේ දේවිකා මිය
තොරතුරු නිළධාරී
045 22 320 78 | 045 20 509 48

සාමාන්‍ය දුරකථන අංක


045 22 320 78

045 20 509 48

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06