අමතන්න


පී.එස්.ආර්.එම් විජයරාජ
පළාත් සභා ලේකම්
045 223 2327 / 077 655 4642
ශාමෙධනි වාසනා මාතරහේවගේ
සහකාර සභා ලේකම්
0452232078 / 0719905040
සාරංගා කිූෂාන්ති ලියනවඩුගේ
පරිපාලන නිලධාරී
ඩී.කේ.එල් ගුණතිලක
පරිවර්තක

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 ජූනි 23