தொடர்பு கொள்க


பீ.எஸ்.ஆர்.எம்.விஜயராஜ
சபைச் செயலாளர்
045 223 2327 / 077 655 4642
திருமதி. ஷமேதானி வாசனா மாதரஹேவகே
உதவி சபைச் செயலாளர்
0452232078 / 0719905040
திரு. டி.கே.எல். குணதிலக
மொழிபெயர்பாளர்
0452232078 / 0714401982
திருமதி. பீ.ஏ. ரூபவதி
நிர்வாக அதிகாரி
0452232078 / 0719599751