தொடர்பு கொள்க


திருமதி.இ.கே.ஏ.சுனீதா
சபைச் செயலாளர்
045 223 2327 / 071 830 69 50
திருமதி. ஷமேதானி மாதரஹேவகே
உதவி சபைச் செயலாளர்
0452232078 / 0719905040
திருமதி எம்.பி.டபிள்யூ. பீரிஸ்
கணக்காளர்
045 22 22 886 / 071 813 44 71
திருமதி எல். சாரங்கா லியனவடுகே
நிர்வாக அதிகாரி
045 567 18 34 / 071 336 94 41
திரு டி.கே.எல். குணதிலக
மொழிபெயர்ப்பாளர்
0452232078 / 0714401982

தகவல் அறியும் சட்டத்திற்கு அமைய பதிலளிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள்


நியமன அதிகாரி


திருமதி ஈ.கே.ஏ சுனீதா
சபை செயலாளர்
045 223 2327 / 071 830 69 50


தகவல் அதிகாரிகள்


திருமதி எல். சாரங்கா லியனவடுகே
தகவல் அதிகாரி
045 22 320 78 | 045 20 509 48
திருமதி பி.ஏ.டி நந்தனி குமாரி
தகவல் அதிகாரி
045 22 320 78 | 045 20 509 48
திருமதி ஜி.கே.தேவிகா
தகவல் அதிகாரி
045 22 320 78 | 045 20 509 48

பொது தொலைபேசி எண்கள்


045 22 320 78

045 20 509 48

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2019 செப்டம்பர் 06