පළාත් සභා ස්ථාපිත කිරිම හා විකාශනය
පළාත් සභාවල නීති හැදීමේ බලය
13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් සමග මධ්‍ය ආණ්ඩුවේ නිතී සෑදීමේ බලය පළාත් සභා ලැයිස්තුව, සමගාමී ලැයිස්තුව සහ සංවෘත ලැයිස්තුව යනුවෙන් ලැයිස්තු 3ක් යටතේ වර්ග කර ප්‍රඥප්ති මගින් නිතී පැනවීමේ බලය විමධ්‍ය ගත කර ඇත.
ඒ අනුව, 154උ(1) ව්‍යවස්ථාව යටතේ සෑම පළාත් සභාවක් විසින්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට යටත්ව එම පළාත් සභාව පිහිටවනු ලැබ ඇති ප්‍රදේශයට අදාළ වන සේ නවවන උපලේඛනයේ 1 වන ලැයිස්තුවේ (පළාත් සභා ලැයිස්තුව) ඇති කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රඥප්ති සෑදිය හැකි බවද,
154 උ (5) (ආ) ව්‍යවස්ථා යටතේ එකි එක් කාරණාවේ අවස්ථාගත කරුණු අනුව උචිත යැයි පළාත් සභාව අදහස් කරන අකාරයට පාර්ලිමේන්තුවෙන් විමසීමෙන් පසුව එම පළාත් සභාව පිහිටවනු ලැබු පළාතට අදාල වනසේ නව වන උපලේඛනයන් III වන ලැයිස්තුවේ (සමගාමි ලැයිස්තුව) සඳහන් යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාවක් විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන වලට යටත්ව ප්‍රඥප්ති සෑදිය හැකි බවද,
154උ(7) ව්‍යවස්ථාව යටතේ නවවන උපලේඛණයේ II වන ලැයිස්තුවේ (සංවෘත ලැයිස්තුව) දක්වා ඇති යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රඥප්ති සැදීමට පළාත් සභාවට බලය නොමැති බවද දක්වා ඇත.
13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 154ග ව්‍යවස්ථාව යටතේ පළාත් සභා ස්ථාපිත කිරිමත් සමග එක් එක් පලාතට මහාධිකරණයක් තිබිය යුත්තේ යැයි දක්වා ඇත. ඒ අනුව පිහිටුවන ලද මහාධිකරණයන්හි අනුගමනය කල යුතු කාර්ය පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ අධිකරණය වෙත සහ ඒ අධිකරණයේ අභියාචනය කිරීමේ අයිතිය පිළිබඳව ද ඊට සම්බන්ධ හෝ අනුශංගික කාරණා සම්බන්ධයෙන්ද විධිවිධාන 1990 අංක 19 දරණ පලාත්බද මහාධිකරන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත මගින් සලස්වා ඇත.
ඒ යටතේ 154ග(4)(ආ) ව්‍යවස්ථාව අනුව පළාත ඇතුලත
(i) යම් නිතියක් හෝ
(ii) එම පළාත සඳහා පිහිටුවන ලද
පළාත් සභාව විසින් සාදන ලද ප්‍රඥප්තියක් යටතේ බලතල ක්‍රියාත්මක කරන යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව සර්ටියෝරාරි, තහනම්, ප්‍රොසිඩෙන්ඩෝ, මන්ඩ්‍රාමුස් සහ ක්වෝවොරන්ටෝ යන රීට් ආඥාවල ස්වභාවයේ වූ ආඥා පළාත් සභා ලැයිස්තුවේ දක්වා ඇති යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කිරිමට අධිකරණ බලය ලබා දී ඇත.
සබරගමුව පළාත් සභාව
පළාත් සභා ස්ථාපිත කිරිම හා විකාශනය
1987 දී සම්මත කරන ලද 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මගින් පලාත් සභා ගිවිසුම සඳහා නෛතික ප්‍රතිපාදන සලසා දෙන ලදී.ඒ සඳහා 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 4 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ xvii අ පරිච්ඡේදය ලෙස සහ 154අ සිට 154ඩ දක්වා වු ව්‍යවස්ථා ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරයේ 154වන ව්‍යවස්ථාවට ඉකිබිතිව සංශෝධනයන් ඇතුලත් කරන ලදී.13 වන ආ.ක්‍ර.ව්‍ය. සංශෝධනයේ 154අ(1) හා අටවන උපලේඛන අනුව බස්නාහිර, වයඹ, ඌව, සබරගමුව, මධ්‍යම, නැගෙනහිර, දකුණ, උතුරුමැද සහ උතුර ලෙස නිශ්චිතව සඳහන් පලාත් නවයක් සඳහා පලාත් සභාව පිහිටුවීමට ප්‍රතිපාදන සලසා දෙන ලදී. ඒවාට 154අ (3) අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ එකිනෙකට යාබද පලාත් දෙකකට හෝ තුනකට එක් අණ්ඩුකාරවරයකුගෙන් එක් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙකුගෙන් එක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයකින් සහ තෝරා පත් කර ගන්නා ලද එක් පළාත් සභාවකින් යුත් එක් පරිපාලන ඒකකයක් බවට පත්වීමට ද, ප්‍රතිපාදන සලසා දෙන ලදී.
ඒ අනුව 1987 අංක දරණ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පහත වයඹ, උතුරුමැද, සබරගමුව, ඌව පළාත් සඳහා 1988.04.28 වන දින ද, බස්නාහිර, මධ්‍යම, දකුණු පළාත් සඳහා 1988.06.02 වන දින උතුරු නැගෙනහිර පලාත ලෙස ඒකාබද්ධ කරන ලද උතුරු හා නැගෙනහිර පලාත් සඳහා 1988.12.19 වන දින ද ලෙස පලාත් සභා මැතිවරණ පවත්වන පළාත් සභා 08ක් ස්ථාපිත කරන ලදී.13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 154 ආ ව්‍යවස්ථාව යටතේ පිහිටුවනු ලැබූ සෑම පළාත් සභාවක් සඳහා ම ආණ්ඩුකාරවරයකු පත් කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසා දෙන ලද අතර ඔහු පළාත් සභාව තුල ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා මෙන්ම ප්‍රධාන විධායකය ද විය. එසේම පළාත් සභවාක් සඳහා තෝරා පත්කරගනු ලබන මහජන නියෝජිතයින් සංඛ්‍යාව තිරණය කිරිම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 154 ඈ ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාලාතේ වර්ග ප්‍රමාණය සහ ජනගහය සැලකිල්ලට ගෙන සිදු කරන ලදි.
පිහිටුවන ලැබු පලාත් සභවාර අනුගමනය කලයුතු කාර්ය පටිපාටිය,පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට අදාල කාරණා සහ ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට අනුෂාංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්මට 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනත මගින් සිදු කරන ලදි.
කොටස් හතරකින් සමන්විත පලාත් සභා පනතේ 1 වන කොටස අංක දෙකේ සිට හය දක්වා වගන්ති මගින් පලාත් සභාවල සමාජිකත්වයට අදාල පළාත් සභාවේ නාමය හා මන්ත්‍රීධුර සංඛ්‍යාව, මන්ත්‍රීධුරය සඳහා සුදුසුකම්, අසුන් හිස්වීම යනා දී කරුණු සම්බන්ධයෙන්ද
II වන කොටස අංක 7 සිට 18 දක්වා වගන්ති මගින් පළාත් සභා වල රැස්වීම් හා වැඩ කටයුතු කිරිමට අදාල වන්නා වූ පලාත් සභා සභාපතිවරයා,නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා පත් කිරිම,පලාත් සභා මන්ත්‍රීවරයන්ගේ බලතල හා වරප්‍රසාද, සභාවේදී ඡන්දය දීම, කාර්ය පටිපාටි රීති සැදීම, සභාවේ කටයුතු කරගෙන යාම, සභා ලේකම් කාර්ය මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරිම, පලාත් සභාවන්හි සාකච්ඡා පිළිබඳ සිමා පැනවීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන්ද,
III වන කොටස අංක 19 සිට 30 වගන්ති මගින් පලාත් සභා අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් වු පළාත් සභා අරමුදලක් පිහිටුවීම, පලාත් සභා හදිසි අවස්ථා අරමුදලක් පිහිටුවීම, වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරිම, විසර්ජන ප්‍රඥප්තිය, පරිපුරක ප්‍රදාන, අතුරු සම්මත ලිණුම යනාදී කරුණු සම්බන්ධයෙන්ද,
IV වන කොටස අංක 31 සිට 37 දක්වා වගන්ති මගින් පලාත් රාජ්‍ය සේවයක් ස්ථාපනයට අදාල වන්නා වූ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා,පලාත් සභා රාජ්‍ය සේවය,පලාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව යනා දී කරුණු සම්බන්ධයෙන් ද විධිවිධාන සලසා දෙන ලදී.
ස්ථාපිත කරනු ලැබු පලාත් සභා වල ක්‍රියාකාරිත්වය වඩාත් පහසු හා කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන 1989 අංක 12 දරණ පලාත් සභා (අනුශිංගික විධිවිධාන)පනත මගින් සලසා දෙන ලදී.
1990 අංක 27 දරන පලාත් සභා (සංශෝධන)පනත
1990 අංක 28 දරන පලාත් සභා (සංශෝධන)පනත
2010 අංක 13 දරන පලාත් සභා (සංශෝධන)පනත
මගින් පලාත් සභා පනත කාලීන අවශ්‍යතා අනුව සංශෝධනය වීම සිදු වී ඇත.
පලාත් සභා පිහිටුවීමත් සමග ඇති වු නෛතික හා පරිපාලන ව්‍යුහයන් සඳහා අවශ්‍ය නෛතික ප්‍රතිපාදන සැලසීම පිණිස අවශ්‍ය අමතර විධිවිධාන පහත සඳහන් පනත් මගින් පහුකාලිනව සිදු කෙරිනි.
1993 අංක 17 දරණ පලාත් සභා විශ්‍රාම වැටුප් පනත
1993 අංක 19 දරන පළාත්බඳ මහාධීකරණ (විශේෂ විධීවිධාන) පනත
2006 අංක 54 දරණ පළාත්බඳ මහාධීකරණ (විශේෂ විධීවිධාන)(සංශෝධන) පනත
1988 අංක 37 දරණ පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම)පනත.
සබරගමුව පළාත් සභාව පිහිටුවීම හා විකාශනය
13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ 1987 අංක 42 දරණ පලාත් සභා පනත මගින් දෙන ලද ප්‍රතිපාදන මත 1998 අංක 02 දරණ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත අනුව සබරගමුව පළාත් සභාව රත්නපුර සහ කෑගල්ල යන පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන්ද රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්දයෙන් පත් කරන 22 දෙදෙනකු ද, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්දයෙන් පත් කරන 20 දෙනෙකු ද, ප්‍රසාද ආසන ලෙස වැඩි බලය හිමි පක්ෂයක් විසින් නම් කර පත් කෙරෙන දෙදෙනකුගෙන්ද ලෙස නියෝජිතයන් 44 දෙනෙකුගෙන් ලෙස සබරගමුව පළාත් සභාව සංයුක්තවේ.ඒ අනුව 1988.04.28 වන දින පලමු පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පැවැත් වු අතර 1988.05.12 වන දින සංස්ථාපනය කරන ලදී. අනතුරුව 1988.05.12 වන දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය භූමියේ ස්ථාපනය කරන ලද පළාත් සභා රැස්වීම් ශලාවේදී පලමු පළාත් සභා රැස්වීම පවත්වන ලදී.
ආරම්භක පළාත් සභාවේ සිට වර්තමානයේ හයවන පළාත් සභාව දක්වා සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම, ආරම්භක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම හා පළාත් සභාව විසුරුවා හැරීම පහත සඳහන් පරිදි සිදු වී ඇත.
ඡන්දය පැවැත්වීම පළමු රැස්වීම විසුරුවා හැරීම.
පලමු වන 1998.04.28 1988.05.12 1993.03.15
දෙවන 1993.05.17 1993.06.22 1998.06.21
තෙවන 1994.04.05 1999.06.17 2004.07.23
හතරවන 2004.07.10 2004.07.23 2008.06.09
පස්වන 2008.08.23 2008.09.11 2012.06.27
හයවන 2012.09.08 2012.09.27 මේ දක්වා
විමධ්‍යගත බලතල යටතේ වර්තමානය වන විට මහ නගර සභාවක්, නගර සභා 03ක්, ප්‍රාදේශිය සභා 25ක් සබරගමුව පළාත් සභාවේ අධික්ෂණය හා මෙහෙයවීම යටතේ ස්වකීය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරණු ලබයි. එසේම ප්‍රඥප්ති මගින් සංස්ථාපනය කරනු ලැබූ අධිකාරී බලය යටතේ,
මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
පූර්ව ළමා සංවර්ධන අධිකාරිය
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
සංවර්ධන නිර්මාණ අධිකාරිය
පින්නවල ඉපැරනි ගම තේමා උද්‍යානය
සබරගමුව පළාත් සෙංකොලය
බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය හෙවත් වෙස්මිනිස්ටර් ආකෘතිය ලංකාවට හදුන්වාදීමක් සමග සෙංකෝලය හෙවත් වේක්‍රය භාවිතය ලංකාවේ ආරම්භ වු අතර වෙස්මිනිස්ටර් ආකෘතියේ පාලන රටාවක් පවතින සෑම රටකම පාහේ සෙංකොලය ද භාවිකයේ පවතී.
13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය මගින් ශ්‍රී ලංකාව පළාත් නවයකට බෙදමින් පළාත් සභා ක්‍රමය ස්ථාපිත කරන ලද අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව පාර්ලිමේන්තුව සතු වු පාලන බලතල වලින් කොටසන් පළාත් සභා ඇතුළු පළාත් සභා පුංචි පාර්ලිමේන්තුවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් සාධනිය අංගයන් සමගින් වර්ධනය විය.ඒ අනුව පළාත් සභා පලාතට ආවේනික වු සංස්කෘතික ලක්ෂනයන් මුසු කරමින් අලංකාරවත් සෙංකෝල නිර්මාණය කර භාවිත කිරිම ආරම්භ කරන ලදි.20 දින සිට ගරු සභාපති අතුල කුමාර රාහුබද්ධ මැතිතුමන් සභා ලේකම් ශ්‍රියානි පද්මලතා මහත්මිය පෙරටුව එම්.ඒ.දිසානායක මහතා විසින් පළමු වර සබරගමුව පළාත් සභා ගර්භයට සෙංකෝලය රැගෙන යන ලදි
සබරගමුව පළාත් සභාවේ කාරක සභා
සබරගමුව පළාත් සභාවේ කාර්ය පටිපාටි රීති සංග්‍රහයේ 89(1)වන රීතිය අනුව සභාවේ කටයුතු වලට අදාල වන්නා වු ව්‍යවස්ථාමය,සහ නෛතික කාර්යන් පහසු සහ විධිමත් කර ගැනීම සඳහත්,පළාත් සභාව විසින් සිදු කරන්නා වු මහජන සංවර්ධන,සමාජ සුභ සාධන ඇතුළු ආනෙකුත් කටයුතු විගණනය කිරිම හා අධික්ෂණය කිරිම,මහජන අදහස් හා පැමිණිලි විභාග කිරිම සදහාත් පහත සඳහන් කාරක සභාවන් සභාව විසින් ස්ථාපිත කර ඇත.
එසේම කාලීන හා විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා 89(2) රිතිය වටතේ සභාවේ යෝජනා සම්මතයෙන් විශේෂ කාරක සභා පත් කිරිමේ හැකියාවද ලබා දී ඇත.
1.මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව
2.ප්‍රඥ්ප්ති හා රීති කාරක සභාව
3.සභා කටයුතු සහ පහසුකම් පිළිබඳ කාරක සභාව
4.කාර්ය පටිපාටි රීති කාරක සභාව
5.පළාත් සභා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව
ඊට අමතරව 90(1) වන රීතිය අනුව මෙම සෑම කාරක සභාවකම සංයුතිය සභාපතිවරයා ඇතුළුව සමාජික මන්ත්‍රීවරයන් 9 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර ගණපුර්ණය තිදෙනෙකි.
සෑම සැසිවාරයක් ආරම්භයේ දීම පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් ඒ ඒ කාරක සභාවට සමාජිකයන් නම් කළ යුතු අතර නිල බලයෙන් යම් කාරක සභාවක සභාපති වශයෙන් පත්වන කෙනෙකු නොමැති අවස්ථාවක සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා නම් කල යුතුය.
එසේම කාරක සභාවේ කටයුතු පහසු සහ කාර්යක්ෂම සහ විධිමත් කර ගැනීම සඳහා නව සමාජිකයන්ගෙන් යුතු අනු කාරක සභාවන් පත් කිරිමටද 90(4) රිතිය යටතේ ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.
කාරක සභාවේ ලේනම් ලෙස සභා ලේකම්වරයා හෝ ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන පළාත් සභා ලේකම් කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කරන වෙනත් නිලධාරියකු කටයුතු කරනු ලබයි.
මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව
චතුරිකා මිස්
ප්‍රඥප්ති කාරක සභාව
චතුරිකා මිස්
සභා කටයුතු සහ පහසුකම් පිළිබඳ කාරක සභාව
සංයුතිය :-සමාජිකයින් නමදෙනෙකි.
වර්තමාන සමාජිකත්වය
:-කංචන ජයරත්න -සභාපති-නිලබලයෙන්
:-උදයකාන්ත ගුණතිලක -නියෝජ්‍ය සභාපති-නිලබලයෙන්
:-අසෝක ජයවර්ධන -සමාජික- නිලබලයෙන්
:-හර්ෂ සියඹලාපිටිය -සමාජික- නිලබලයෙන්
:-රම්‍ය කුමාර වීරසිංහ -සමාජික- නිලබලයෙන්
:-කනපති රාමචන්ද්‍රන් -සමාජික- නිලබලයෙන්
:-ඩබ්ලිව්.සෝමදාස -සමාජික- නිලබලයෙන්
:-සිරිපාල කිරිඇල්ල -සමාජික- නිලබලයෙන්
:-උපුල් ශ්‍යාමල් බණ්ඩාර -සමාජික- නිලබලයෙන්
සබරගමුව පළාත් සභා කාර්ය පටපාටි රීති අංක 95(1) යටතේ සනාථ කරන මුලික වගකීම දක්වා ඇත.
ඒ සභා න්‍යාය පත්‍රය සකස් කිරිම සඳහා සභාපතිවරයාට සහයවීම,සභා රැස්වීමේ දී නියමිත විෂයන්ට,සභා ආණ්ඩු පක්ෂය හෝ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයකුට හෝ වෙන් කලයුතු කාලය තීරණය කිරිම.මන්ත්‍රීවරයන්ගේ වරප්‍රසාද කඩකිරිම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම,මන්ත්‍රීවරයන්ගේ වරප්‍රසාද අයිතිවාසිකම්,අවශ්‍යතා සලකා බලා සභාපතිවරයාට උපදෙස් දීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය සහ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන් සමඟ සාකච්ඡා කර සහන සලසා දීම.
කාර්ය පටිපාටි රීති කාරක සභාව
සංයුතිය- සමාජිකයින් නමදෙනෙකි
වර්තමාන සමාජිකත්වය
සබරගමුව පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටි රිතී අංක 96 අනුව,
පවතින රිතී වරින් වර සමාලෝචනය කොට සුදුසු යැයි හැගෙන නිර්දේශ යෝජනා කිරිමත් ,සභාව විසින් ඊට යොමු කරනු ලබන රීති සම්බන්ධ සියලුම කරුණු ගැන සලකා බලා සභාවට වාර්තා කිරිමත් කාරක සභාවේ කාර්ය වේ.
විශේෂ කාරක සභා
සබරගමුව පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටි රීති අංක 99 අනුව,පළාත් සභාවේ සම්මත වන යෝජනාවක් අනුව යම් නිශ්මිත කාර්යක් හෝ කාර්යන් ගැන ක්‍රියා කිරිම සඳහා විශේෂ කාරක සභා පත් කිරිමට පළාත් සභාවට හැකිවන අතර එම විශේෂ කාරක සභා සඳහා ද සභාවේ අනෙකුත් කාරක සභා සම්මත පොදු රිති අදාල වේ.
උපදේශක කාරක සභා
සබරගමුව පළාත් සභාවේ කාර්ය පටිපාටි රිතී අංක 86(1) අනුව සෑම අමාත්‍යවරයතකු සඳහාම උපදේශක කාරක සභාවක් විය යුතුය.ඒ අනුව වර්තමාන අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභාවන් පහත පරිදි වේ.
1. නීතිය,හා සාමය,මුදල් හා සැලසුම්
2.ඉඩම්,කෘෂිකර්ම,සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සතිතිව සෞඛ්‍ය සහ ධීවර කටයුතු අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභාව
3.පළාත් මාර්ග සංවර්ධන,ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සහ සංචාරක අමාත්‍යංශය
4.සමාජ සුභ සාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක,ග්‍රාමීය කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභාව
5.අධ්‍යාපන,තොරතුරු තාක්ෂණ සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභාව
සෑම අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභාවක්ම සභාපතිවරයා අදාල අමාත්‍යවරයා වන අතර සමාජිකයන් නව දෙනෙකුගෙන් සංයුක්ත වේ.
කාරක සභා කාර්ය භාරය
කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් අදාල අමාත්‍යවරයා වෙත සභාව විසින් යොමු කරන ලද පලාත් සභාවේ පැවැත්මට අදාල ඕනෑම කරුණක් පිලිබඳ සභාවට වාර්තා කිරිම,අමාත්‍යංශයෙන් විශය ඉදිරිපත් කිරිමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග,යෝජනා කිරිම,අමාත්‍යංශයේ විෂය පටිපාටියට අදාලව ප්‍රඥප්ති කෙටුම්පත් සකස්කර ඉදිරිපත් කිරිම,අමාත්‍යංශ විෂය පටිපාටියට අදාල පොදු ප්‍රතිමත්තිමය කාරණා පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිරණ ගැනීම.
පළාත් සභා ස්ථාපිත කිරිම හා විකාශනය

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06