බාගත කිරීම්


සභා මන්ත්රීවරුන් සඳහා අයදුම්පත්!

පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල අයදුම් පත්‍ර

Download here

මන්ත්රී පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය හැඳුනුම්පත් අයදුම් පත්‍ර

Download here

ලිපි ද්‍රව්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍ර

Download here

පුද්ගලික ලේකම් අයදුම් පත්‍ර

Download here


වෙනත් අයදුම් පත්‍ර

වාහන අනතුරු දැනුම් දීම

Download here

මහජන පෙත්සම් කාරක සභා අයදුම් පත්‍රය

Download here

භාෂා පරිවර්තක පැමිණීම සහතික කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය

Download here


ගැසට් වාර්තා

1990/09/23

Download here

1992/03/06

Download here

1993/12/24

Download here

1994/02/15

Download here

1994/03/17

Download here

1994/6/10

Download here

1994/09/05

Download here

1994/12/16

Download here

1995/06/12

Download here

1995/12/29

Download here

1996/06/28

Download here

1997/06/06

Download here

2002/04/12

Download here

2007/04/27

Download here

2007/07/03

Download here

2008/03/31

Download here

2009/01/21

Download here

2009/10/23

Download here

2010/07/22

Download here

2010/07/23

Download here

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06