ගරු කංචන ජයරත්න මැතිතුමා
සභාපති
සභා රැස්වීම් දැනුම්දීම්

සබරගමුව පළාත් සභාවේ මීළඟ සභා රැස්වීමth  Oct.  2019දින පෙ.ව. 10.00 ට සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ සභා රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත් වේ.

more

බාගත කිරීම්
2019 දින දර්ශනය   නව
න්‍යය පත්‍ර
හැන්සාර්ඩ් වාර්තා
සභාවේ නීති රීති
ප්‍රඥප්ති
ඉල්ලුම් පත්‍ර
සාමාජිකයන් හා කාර්ය මණ්ඩලය
කාර්යාලයේ සේවක මණ්ඩලය
පුවත්
2017 වර්ෂයේ පළමු සභා රැස්වීම 2017 ජනවාරි 10 දින පළාත් සභා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ
COUNCIL CALENDER
Jan
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Feb
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Mar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Apr
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Jun
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Jul
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Aug
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sep
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oct
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Nov
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
පළාත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව
සාමාජිකයින්
මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව
සාමාජිකයින්
උපදේශන කාරක සභාව
සාමාජිකයින්
ප්‍රඥප්ති කාරක සභාව
සාමාජිකයින්
සභාපතිවරුන්ගේ සම්මේලනය

පළාත් සභා සභාපතිවරුන්ගේ වාර්ෂික සමුළුව පසුගියදා සබරගමු පළාත් නිකේතන නිවාසයේදී පැවැත්වුනි.

පළාත් සභා රැස්වීම

මීළඟ පළාත් සභා රැස්වීම මේ මස 10.00 වන දින සබරගමු පළාත් සභා සංකීර්නයෙදි පැවැත්වෙයි

ජාතික පලදායිතා සම්මාන 2015

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන 2015 තරඟයේ පලාත් සභා අංශයේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට අප පාලාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය සමත් විය

විශේෂ පළාත් සභා රැස්වීම

සංවර්ධනය (විශේෂ විධිවිධාන) පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සබරගමුව පළාත් සභාවේ අදහස් පිළිබඳ ප්‍රකාශයන් ලබාගැනීම සඳහා 2016.12.27 වන දින පැවත් වූ විශේෂ සභා රැස්වීමේදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 13 ක් ද, විපක්ෂව ඡන්ද 20 ක් ද, ලැබුණූ අතර ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 07 කින් උක්ත පනත් කෙටුම්පත සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් පරාජයට පත්කරන ලදී

සම්බන්ද වන්න
සබරගමුව පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය, නව නගරය , රත්නපුර .
(+94) 45 2050948,    (+94) 45 2232078
councilsecspc@sltnet.lk
ඊ.කේ.ඒ සුනීතා මිය
සභා ලේකම්
  0452232327

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06