கெளரவ. கஞ்சன ஜயரத்ன
தவிசாளர்
சபை கூட்டச் செய்தி

சபரகமுவ மாகாண சபையின் அடுத்த கூட்டம்th  Oct.  2019 மணிக்கு சபரகமுவ மாகாண சபையில் நடைபெறும்.

more

பதிவிறக்க
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஹன்சார்ட்
விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்
குழு
படிவங்கள்
உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள்
அலுவலர்கள்
செய்தி
This text will scroll from bottom to up
COUNCIL CALENDER
Jan
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Feb
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Mar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Apr
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Jun
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Jul
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Aug
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Sep
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oct
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Nov
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dec
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
அரச கணக்கு செயற்குழு
மேலும் பார்க்க
PPC PUBLIC PETITION COMMITEE
மேலும் பார்க்க
ஆலோசனை செயற்குழு
மேலும் பார்க்க
குழு
மேலும் பார்க்க
மாகாண சபை, சபைத் தவிசாளர்களின் மாநாடு

மாகாண சபைத் தவிசாளர்களின் சங்கத்தின்அடுத்த மாநாடு 2017.01.14 மு.ப. 10.00 க்கு திஸ்ஸமஹாராம போகஷபெலெஸ்ஸ தென் மாகாண சபை முகாமைத்துவ மையத்தில் நடைபெறும்.

மாகாண சபை கூட்டம்

சபரகமுவ மாகாண சபை அடுத்த கூட்டம் 2017.01.10 ஆம் முற்பகல் 10.00 மணிக்கு சபரகமுவ மாகாண சபையில் நடைபெற உள்ளது.

தேசிய உற்பத்தித்திறன் விருதுகள் போட்டி 2015

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தால் ஏற்பாடு செய்த தேசிய உற்பத்தித்திறன் விருதுகள் போட்டி 2015 . "மாகாண சபை அமைச்சு (P2)" பிரிவில் மூன்றாம் இடத்தை வெற்றி பெற்றது.

அபிவிருத்தி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம

அபிவிருத்தி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்ட மூலம் சபரகமுவ மாகாண சபை கருத்து அறிக்கைகள் பெறுவதற்காக 2016.12.27 ஆம் திகதி நடைபெற்ற விசேட கூட்டத்தில் சட்ட மூலம் 13 ஆதரவான வாக்குகளையும் , 20 எதிரான வாக்குகளை யும் பெற்றது. எனவே மேற்குறிப்பிட்ட 07 வாக்குகளால் அபிவிருத்தி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் சப்ரகமுவ மாகாண சபையில் தோற்கடிக்கப்பட்டது.

தொடர்பு கொள்க
சபரகமுவ மாகாண சபை செயலகம், புதிய நகரம், இரத்தினபுரி..
(+94) 45 2050948,    (+94) 45 2232078
councilsecspc@sltnet.lk
திருமதி.இ.கே.ஏ.சுனீதா
சபைச் செயலாளர்
  045 223 2327

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2019 செப்டம்பர் 06