පුවත්

පළාත් සභා සභාපතිවරුන්ලේ සම්මේලනය
    
පළාත් සභා සභාපතිවරුන්ගේ මීළග සම්මේලනය 2017.01.14 වන දින පෙ.ව. 10.00 තිස්සමහාරාම බෝගහපැලැස්ස දනුණු පලාත් සභා කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ දී පැවැත් වේ.
පළාත් සභා රැස්වීම
    
සබරගමුව පළාත් සභාවේ මීළඟ සභා රැස්වීම 2017.01.10 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ සභා රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත් වේ.
ජාතික පලදායිතා සම්මාන 2015
    
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන 2015 තරඟයේ පලාත් සභා අංශයේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට අප පාලාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය සමත් විය
සංවර්ධනය (විශේෂ විධිවිධාන) පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත
    
සංවර්ධනය (විශේෂ විධිවිධාන) පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සබරගමුව පළාත් සභාවේ අදහස් පිළිබඳ ප්‍රකාශයන් ලබාගැනීම සඳහා 2016.12.27 වන දින පැවත් වූ විශේෂ සභා රැස්වීමේදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 13 ක් ද, විපක්ෂව ඡන්ද 20 ක් ද, ලැබුණූ අතර ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 07 කින් උක්ත පනත් කෙටුම්පත සබරගමුව පළාත් සභාව විසින් පරාජයට පත්කරන ලදී.

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06