ශාමෙධනි වාසනා මාතරහේවගේ
සහකාර පළාත් සභා ලේකම්
ඩී.කේ.එල් ගුණතිලක
පරිවර්තක

පී.ඒ.රූපවති
පරිපාලන නිලධාරී
බී.ඒ.ටී.නන්දනී
ප්‍රධාන කලමනාකාර සහකාර

කේ.ජී.දේවිකා
මුල්‍ය සහකාර
ඒ.ජී ජීවා නන්දනී
කළමනාකරණ සහකාර

ඒ.එම්.අයි.කේ.බී.අලහකෝන්
කළමනාකරණ සහකාර
ජේ.පී.බී.පී. ජයසිංහ
කළමනාකරණ සහකාර

ආර්.එච්.නහල්වතුර
සංවර්ධන නිලධාරී
කේ.ඒ.නිලන්ත
සංවර්ධන නිලධාරී

ටී.එස්.ඩබ්.වාකිෂ්ට
සංවර්ධන නිලධාරී
ඩබ්.ඩී.ජේ.සී. වැලිගම
සංවර්ධන නිලධාරී

එස්. ස්නාවි
කළමනාකරණ සහකාර

ඩබ්.ඒ.ඩබ්. ධර්මසේන
සංවර්ධන නිලධාරී
පී.ජී.සී.ගයානි
සාමාජික

බී.පී.අයි.ඩී.පතිරණ
සංවර්ධන නිලධාරී
එෆ්.එම්.මුන්ශිෆ්
කළමනාකරණ සහකාරඑච් කේ.එස්.මුතුකුමාර
සහකාර නිලධාරී
ඩබ්.ඒ.අතුල කුමාර
රියදුරු

එම්.ආර්.එච්.ප්‍රදිනන්දු
සහකාර නිලධාරී
එච්.එස්.ඩී.සී.චන්ද්‍රදාස
සහකාර නිලධාරී

අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ : 2019 සැප්තැම්බර් 06