திருமதி. ஷமேதானி வாசனா மாதரஹேவகே
உதவி சபைச் செயலாளர்
திரு. டி.கே.எல். குணதிலக
மொழிபெயர்பாளர்

திருமதி. பீ.ஏ. ரூபவதி
நிர்வாக அதிகாரி
திருமதி. பி.ஏ.டி. நந்தனி குமாரி
பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர்

திருமதி. ஜீ.கே.தேவிகா
நிதி உதவியாளர்
திருமதி. ஜீவா நந்தனி
முகாமைத்துவ உதவியாளர்

திருமதி. ஏ.எம்.ஐ.கே.பீ. அலஹகோன்
முகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.ஜே.பீ.பீ. ஜயசிங்க
முகாமைத்துவ உதவியாளர்

திரு.ஆர்.எச். நஹல்வதுர
அபிவிருத்தி அதிகாரி
திரு.கே.ஏ. நிலந்த
அபிவிருத்தி அதிகாரி

திரு.டீ.எஸ்.டப்லியு. வாகிஷ்ட
அபிவிருத்தி அதிகாரி
திருமதி. டப்லியு.டீ.ஜே.சி.வெலிகம
அபிவிருத்தி அதிகாரி

செல்வி.எஸ். ஸ்னவி
முகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி. ஏ.வி.எச். அலஹப்பெரும
முகாமைத்துவ உதவியாளர்

திருமதி. டப்லியு.ஏ.டப்லியு. தர்மசேன
அபிவிருத்தி அதிகாரி
செல்வி.பீ.ஜீ.சீ. கயானி.
உறுப்பினர்

திருமதி.பீ.பீ.ஐ.டீ.பதிரன
அபிவிருத்தி அதிகாரி
திரு.எப்.எம்.முன்சீப்
முகாமைத்துவ உதவியாளர்

Miss. K.D.C Wijethilaka
முகாமைத்துவ உதவியாளர்
Miss. L.M.G.D Kumari
முகாமைத்துவ உதவியாளர்

திரு.எம்.ஏ.டீ.முனசிங்க
கார்யாளய உதவியாளர்
திரு.டீ.எம். பியசேன
கார்யாளய உதவியாளர்

திரு.எச்.கே.எஸ்.முதுகுமார
கார்யாளய உதவியாளர்
திரு. டப்லியு.ஏ. அதுல குமார
சாரதி

திரு.எம்.ஆர்.எச். பிரதினாந்து
கார்யாளய உதவியாளர்
திரு.எச்.எஸ்.டீ.சீ. சந்திரதாச
கார்யாளய உதவியாளர்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2019 செப்டம்பர் 06