සභා ලේකම් කාර්යාලය

  සබරගමුව පළාත් සභාව

 

බාගත කිරීම්

න්‍යය පත්‍ර

හැන්සාර්ඩ් වාර්තා

සභාවේ නීති රීති

ප්‍රඥප්ති

ඉල්ලුම් පත්‍ර

සාමාජිකයන් හා කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්යාලයේ සේවක මණ්ඩලය

 

“සබරගමුව පළාත්වාසී ජනතාවගේ තිරසාර අපේක්ෂාවන් මල්ඵල ගන්වමින් සෞභාග්‍ය උදා කරලීම පිණිස ජනතා නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ව්‍යවස්ථාදායකය බලගැන්වීම සඳහා පාදක වන්නා වූ නෛතික හා භෞතික පරිසරය නිර්මාණය කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.”

උපදේශන කාරක සභාව

ප්‍රඥප්ති කාරක සභාව

සාමාජිකයින්

පළාත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව

සාමාජිකයින්

මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව

සාමාජිකයින්

  • සබරගමුව පළාත් අභිනව ගරු ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා පිළිගැනිම සඳහා සංවිධානය කරන ලද උත්සවයේ විවිධ අවස්ථා சபரகமுவ மாகாண புதிய ஆளுநர் கௌரவ டிகிரி கொப்பேகடுவ அவர்களை வரவேற்பதற்காக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வைபவத்தின் சில சந்தர்ப்பங்கள். Various occasions of the ceremony organized to welcome the new governor of the Sabaragamuwa Province Hon.Tikiri Kobbekaduwa.

සම්බන්ද වන්න

 සබරගමුව පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය, නව නගරය , රත්නපුර .
  (+94) 45 2050948,    (+94) 45 2232078
  councilsecspc@sltnet.lk
                      
                                   
   ඊ.කේ.ඒ සුනීතා මිය
   සභා ලේකම්
    0452232327