සභා ලේකම් කාර්යාලය

  සබරගමුව පළාත් සභාව

 

“සබරගමුව පළාත්වාසී ජනතාවගේ තිරසාර අපේක්ෂාවන් මල්ඵල ගන්වමින් සෞභාග්‍ය උදා කරලීම පිණිස ජනතා නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ව්‍යවස්ථාදායකය බලගැන්වීම සඳහා පාදක වන්නා වූ නෛතික හා භෞතික පරිසරය නිර්මාණය කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.”

බාගත කිරීම්

න්‍යය පත්‍ර

හැන්සාර්ඩ් වාර්තා

සභාවේ නීති රීති

ප්‍රඥප්ති

ඉල්ලුම් පත්‍ර

සාමාජිකයන් හා කාර්ය මණ්ඩලය

කාර්යාලයේ සේවක මණ්ඩලය

 

පුවත්

පළාත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව

සාමාජිකයින්

මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව

සාමාජිකයින්

උපදේශන කාරක සභාව

ප්‍රඥප්ති කාරක සභාව

සාමාජිකයින්

  • මීළඟ පළාත් සභා රැස්වීම මේ මස 10.00 වන දින සබරගමු පළාත් සභා සංකීර්නයෙදි පැවැත්වෙයි

  • ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන 2015 තරඟයේ පලාත් සභා අංශයේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට අප පාලාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය සමත් විය

  • පළාත් සභා සභාපතිවරුන්ගේ වාර්ෂික සමුළුව පසුගියදා සබරගමු පළාත් නිකේතන නිවාසයේදී පැවැත්වුනි.

සම්බන්ද වන්න

 සබරගමුව පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය, නව නගරය , රත්නපුර .
  (+94) 45 2050948,    (+94) 45 2232078
  councilsecspc@sltnet.lk
                      
                                   
   ඊ.කේ.ඒ සුනීතා මිය
   සභා ලේකම්
    0452232327